0475 - 803 567
HOME.

BACKUP.

BEGELEIDING.

CONTACT.

Alg. Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rik Meuleman zaakvoerder van computeraanhuis.be en LetterStyle ,
Hogebrugstraat 9 – 8630 Veurne hierna vermeld als CAH

  

1. Verzakingsrecht, ontbinding, annulatie bestelling

U hebt als consument het recht aan de verkoper mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag de dag die volgt op de levering van het product. (dit geldt niet bij verkopen die gebeuren op ons adres) Het product dient dan in een ongeopende verpakking, vrij van zichtbare sporen van gebruik, te zijn. Indien een bestelling wordt afgezegd als ze reeds per koerier is vertrokken, wordt er een administratieve annulatie kost van 25€ aangerekend. De kosten voor het terugsturen zijn dan ten laste van de klant.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

2. Algemeen
CAH is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door CAH van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door CAH . De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan CAH.

3. Duur en beëindiging
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

4. Prijzen
Prijzen welke door CAH in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

5. Leverings-, betaal- en protesttermijnen
De door CAH opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan CAH en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 65,00 EURO.

Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig worden betaald, blijven zij eigendom van CAH.

Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijding nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswegen en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

 

6. Levering van software
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door CAH voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door CAH wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van CAH leiden. Geen enkele overeenkomst met CAH brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. CAH of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

7. Registratie van domeinnamen

De klant geeft CAH de toelating de nodige formaliteiten te vervullen voor registratie van een domeinnaam. Kosten van registratie voor rekening van de klant. De klant betaalt aan CAH de registratie- en verlengingsvergoedingen voor de domeinnamen.De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van CAH onder de URL www.computeraanhuis.be, en verklaart dat CAH hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.CAH draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz…De klant zal CAH telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

8. Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van CAH of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door CAH. Op eerste verzoek van CAH zal de klant CAH hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen CAH die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door CAH ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van CAH alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van CAH te claimen. Zo laat CAH bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van CAH activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

9. Activiteiten van Webhosting & Fair Use Policy

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.computeraanhuis..be. Voor het gebruik van dataverkeer bij CAH geldt een soepele Fair Use Policy (FUP). Dit betekent dus dat de gemiddelde klant hier onbeperkt gebruik kan van maken, maar klanten die overdrijven in dataverkeer zullen hierop gewezen worden en kan CAH echter ingrijpen. Wij nemen dan contact met u op om samen met u tot een oplossing te komen.

10. Aansprakelijkheid

In geen geval is CAH aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. CAH kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het CAH netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van CAH. CAH zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de CAH gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van CAH volgens of in verband met een met de CAH gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. CAH draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aard of de gebreken eigen aan die goederen. Wanneer CAH voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. CAH draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van CAH geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks. CAH draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter beschikkingstelling van bestelde goederen en/of diensten ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van overmacht waarover zij geen controle heeft.
 

11. Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en afhalingen

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Elk mondeling akkoord van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor CAH slechts bindend, indien deze schriftelijk werden bevestigd door één van de zaakvoerders van CAH. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, faxen, advertenties, internet site e.d. vermeld zijn gelden slechts als inlichting en verbinden CAH niet. De prijzen verstrekt door de verkoper gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de dag van de bestelling en de datum van de levering of afhaling een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging, een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar of prijsverhoging door onze leveranciers zal deze door de verkoper steeds mogen worden doorgerekend, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om, zo de verhoging meer dan 5% bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 25% van de gecontracteerde prijs. De vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven in Euro exclusief Btw, Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat of andere door de overheid opgelegde taksen (elke vermelding is louter informatief). De afhaling van de bestelde goederen gebeurt in de bedrijfslokalen van CAH – Hogebrugstraat 9 B-8630 Veurne tenzij anders schriftelijk door partijen wordt overeengekomen. Diezelfde bestelling verblijft 7 dagen ter beschikking van de koper. CAH behoudt zich ten allen tijde het recht voor de identiteit van de afhaler te verifiëren.
 

12. Levering, risico, leverings- en herstellingstijden

Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het adres van CAH. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf het adres van CAH of elders is, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening van de afnemer. Voor elke bestelling op het Belgisch grondgebied door tussenkomst van CAH wordt een transportkost aangerekend. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per e-mail, fax of per brief. Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (of: Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de dag na factuurdatum). De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.

13. Herstellingen
De klantendienst of technische dienst van CAH zal de koper een herstellingsnummer bezorgen via een gemaild RMA-document, hetwelk steeds perfect ingevuld wordt meegegeven bij afgifte van eventueel defecte hardware. Partijen komen tevens overeen dat geen enkele terugzending van materiaal kan aanvaard worden zonder hoger genoemd herstellingsnummer. Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten. Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen. Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 25,00 Euro verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht. Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper op risico van de klant. Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. Indien CAH het defect moet vaststellen zullen er forfaitaire uurlonen gerekend worden. CAH is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 125 EURO, excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet wordt uitgevoerd. De afnemer wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Het materiaal zal echter aanzien worden als zijnde de eigendom van CAH indien het binnen een termijn van 1 maand na de ingebrekestelling niet werd afgehaald. Er wordt een termijn gerekend van 4 tot 6 weken voor de repair of vervanging van defecte onderdelen zelfs indien deze reeds defect zijn vanaf de 1e dag van de levering of afhaling. ¨Problemen veroorzaakt door het verkeerd gebruik van software, dan worden herconfiguratie kosten gerekend. Alle onderzoekskosten van losse componenten worden ontegensprekelijk aangerekend. CAH kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor gegevensverlies van de klant. De klant verbindt zich ertoe om alvorens een toestel binnen te brengen een back-up te hebben gemaakt van zijn gegevens. Alle toestellen waar een nieuw aangekochte licentie geïnstalleerd werd door ons of door de klant vallen bij problemen achteraf nooit onder de garantie, dit betekent dat deze problemen altijd tegen vergoeding worden opgelost. Indien het niet uitdrukkelijk vermeld staat op de factuur dat er een licentie voor software bijgeleverd is, dan dient alle testsoftware van CAH bij aankomst op het adres van de koper verwijderd te worden.  Ook voor werken en herstellingen is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door haar uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen en/of de inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

 

14. Garantie
Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. CAH verleent garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd. De klant dient de goederen in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op kosten en risico van de klant. Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking indien zij door de klant dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument. Elke garantie aanspraak vervalt: – bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product. - ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag. - ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van de apparatuur, labels verwijderd, die niet door ons personeel uitgevoerd zijn. – ingeval van verkoop of verhuur van de apparatuur aan derden. – ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden. Het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldig kasticket geeft ontegensprekelijk verlies op garantie (dus bewaar deze steeds goed). De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd conform de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen mits de volgende aanvulling in acht te nemen: – de klant moet de verkoper binnen de 2 maanden na het vaststellen van het gebrek op de hoogte brengen. Dit via een aangetekend schrijven of door het aan te bieden aan onze hersteldienst waarbij het gebrek duidelijk omschreven wordt. Bij gebrek hieraan vervalt de garantie. Bij de vergoeding of herstelling zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten laste van de klant.

 

15. Omruiling, backorders
Eventuele omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van de verkoper, en dit binnen de 7 dagen na levering of afhaling van de goederen en na aangetekend schrijven. Indien de klant niet tevreden is met het geleverde product kan deze binnen de 7 dagen ten bedrage van het bedrag een waardebon hiervoor in ontvangst nemen. In geval een backorder wordt geannuleerd zonder schriftelijke bevestiging, wordt een forfaitaire administratiekost van 25,00 Euro aangerekend. 

16. Verwerking van personengegevens
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt CAH, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door CAH tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat CAH toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: support@CAH.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot support@CAH.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . CAH behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

17. Varia
Alle in onze website genoemde merknamen of productnamen of logos zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van een respectievelijke bedrijven en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Technische specificaties en omschrijvingen in deze publicatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke producenten. Specificaties en prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Afbeeldingen en specificaties zijn niet bindend en louter illustrerend. Vermelde prijzen zijn enkel richtgevend en niet bindend en kunnen deze veranderen zonder voorafgaand bericht. Prijzen, afbeeldingen en teksten onder voorbehoud van typografische en/of drukfouten. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met CAH voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CAH. Indien een bepaling van een met CAH gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan CAH worden meegedeeld.
 

18. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen CAH en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CAH of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAH de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.De klant zal aanduidingen van CAH of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.CAH staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CAH geleverde producten en/of resultaten van de diensten. De klant is gehouden tot een strikte naleving van de wetgeving betreffende de auteursrechten nopens de door ons geleverde software en van alle voorwaarden van de fabrikant en/of leverancier ervan.
 

19. Oplevering
Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of werkbon te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.
 

20. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
Op alle overeenkomsten gesloten met CAH is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met CAH zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Veurne